ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ


ਗੈਰ ਫਾਰਮ ਸੈਕਟਰ ਲੋਨ >> ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪ., ਫਰਮ, ਕੋਪ. ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ।

ਮਕਸਦ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।

ਲੋਨ ਸੀਮਾ

25 ਲੱਖ

ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ.

ਕੋਲਟਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ           

ਰਕਮ ਦੇ 150% ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ।