ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ


ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਲੋਨ ਸਕੀਮ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ

ਪੈਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੈਂਬਰ

ਮਕਸਦ

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।

ਲੋਨ ਸੀਮਾ

ਆਰ.ਐਸ. ਪੈਕਸ ਦੁਆਰਾ 25,000।

ਹਾਸ਼ੀਏ

ਕੋਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ।

ਕੋਲਟਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ           

ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ।