ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ


ਹੋਮ ਲੋਨ >> ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ

ਕੋਪ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ।

ਮਕਸਦ

ਬਿਲਟ-ਅੱਪ ਘਰ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁਰੰਮਤ/ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ।

ਲੋਨ ਸੀਮਾ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ RS ਤੱਕ। 25.00 ਲੱਖ

ਹਾਸ਼ੀਏ

ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25%.

ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਸਾਲ।

ਕੋਲਟਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ         

ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ