ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ


ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਨ >> ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਲੋਨ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, PSU, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ।

ਮਕਸਦ

ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ।

ਲੋਨ ਸੀਮਾ

ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਜਾਂ RS। 2.00 ਲੱਖ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ

ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ।

ਕੋਲਟਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ          

ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ