ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ


ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ


ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 1.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਵਰ ਲਈ 1500/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੀਮਾ ਲਿੰਕਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਵਰ ਲਈ 3000/- ਰੁਪਏ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਵਰ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਅਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ:

ਲੜੀ ਨੰ 

 ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ

 ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (ਲਗਭਗ) 

 ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ

1

 500000/- ਰੁਪਏ 

 170/- ਰੁਪਏ

 5000/- ਰੁਪਏ

2

 100000/- ਰੁਪਏ 

 35/- ਰੁਪਏ

 1500/- ਰੁਪਏ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਅੰਸ਼ਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗ/ਅੱਖ/ਪੈਰ/ਹੱਥ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ।


ਯੋਗਤਾ

ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ 10-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ

ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।


ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।


ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।