ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ


ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿ. ਪਟਿਆਲਾ


ਪਤਾ:

ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮ.

ਮਾਲ ਰੋਡ, ਨੇੜੇ ਮਾਲਵਾ ਸਿਨੇਮਾ,

ਪਟਿਆਲਾ - 147001

 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

 

ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ)

ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ (ਬੈਂਕਰ)

ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ (ਸਟੇਟ)

ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ (ਕਰਜ਼ਾ)

0175-5000270

0175-5000271, 5001780

 

0175-5000272

0175-5000991

0175-5000991

0175-5015754

ਸਥਾਪਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ

0175-5062070

ਬੈਂਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ

0175-5000274

ਅੰਕੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ

0175-5000275

ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ

ATM ਸੈੱਲ

FLC ਕੇਂਦਰ

ਫੈਕਸ ਨੰ

ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ

0175-5000273

0175-5000992

0175-5017348

0175-5003927

[email protected]
[email protected]
[email protected]