ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ


ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ >> ਨੈੱਟ ਹਾਊਸਾਂ ਲਈ ਲੋਨ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।

ਮਕਸਦ

ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ।

ਲੋਨ ਸੀਮਾ

ਅਧਿਕਤਮ ਰਕਮ RS. 90000

ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ

ਕੋਲਟਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ             

ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।