ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ


ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ >> ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ

ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਜ

ਮਕਸਦ

ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ।

ਲੋਨ ਸੀਮਾ

ਅਧਿਕਤਮ ਰਕਮ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ।

ਕੋਲਟਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ         

ਕੋਈ ਸੰਪੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ।